Bronsystemen

Afvalwarmte uit (industriële) processen als bronsysteem

In veel (industriële) bedrijven worden allerlei processen toegepast waarbij (zeer) veel afval- of restwarmte vrijkomt. In zeer veel gevallen wordt deze energie afgevoerd, zonder te worden hergebruikt, terwijl andere processen of toepassingen deze energie goed zouden kunnen gebruiken. Dit kunnen processen zijn binnen het bedrijf waar de restwarmte ontstaat. In andere gevallen is het denkbaar deze energie nuttig te maken voor toepassingen buiten het bedrijf. Er kan hierbij worden gedacht aan levering aan een ander bedrijf in de directe omgeving, koppeling op stadsverwarming etc.

Bij het hergebruik van restwarmte speelt de technische en economische koppelbaarheid een belangrijke rol; er dient te worden onderzocht of er economisch haalbare mogelijkheden zijn in de directe omgeving van de restbron, dan wel daarbuiten. Daarbij mag de bedrijfszekerheid van het restwarmteleverende proces niet op het spel worden gezet, ongeacht de schaalgrootte. Naast de toepassing van hergebruik bij bestaande processen, kan bij het ontwerp van nieuwe processen al op de tekentafel rekening worden gehouden met de mogelijkheid voor hergebruik. Dit kan leiden tot gunstige kostenbesparingen.

Hoewel het potentieel van hergebruik groot is, is er nog veel werk aan de winkel om tot daadwerkelijke realisatie te komen, met name in de bewustwordingsfeer. Voorlichting, stimulatie en kennisoverdracht speelt hierbij een cruciale rol. De overheid en verschillende energieaanbieders bieden verschillende instrumenten aan, waarbij subsidie- en fiscale regelingen een belangrijke rol spelen.