U bent hier: Home - Duurzame energie - Algemeen

Duurzame energie

De fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas raken langzamerhand op. Om de betrouwbaarheid
van onze energievoorziening te handhaven, zal deze in de toekomst voor een belangrijk deel moeten draaien
op duurzame energiebronnen.

Deze betrouwbaarheid zijn we min of meer als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Pas bij grote storingen blijkt hoe afhankelijk we van energie zijn geworden; niets functioneert meer en alles loopt in het honderd. Als we de kwaliteit van de huidige energievoorziening willen handhaven, zal er de komende jaren veel moeten veranderen. Het opwekken van elektriciteit, kracht en warmte gaat ook nog gepaard met schadelijke effecten op het leefmilieu.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, steenkool en olie) oftewel primaire energie komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO2, dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Vrijkomende stikstofoxiden en zwaveloxiden veroorzaken zure regen. Met name vanwege deze milieuschade zal het gebruik van primaire energie in de toekomst moeten afnemen. De inzet van duurzame energiebronnen levert geen schadelijke uitstoot en blijft altijd beschikbaar. Het overheidsbeleid is gericht op het minder gebruiken van primaire energie. Om dit te bereiken zijn voor nieuwbouw projecten diverse EPC-waarden vastgelegd.

Kodi zet zich samen met partners, zoals de overheid (RVO), in voor een marktbrede advisering en implementatie van diverse duurzame technieken en klimaatsystemen. Om bedrijven en instellingen te stimuleren over te gaan tot duurzame energie zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen.

broeikaseffect

 

 

Trias Energetica

Er is een bepaalde volgorde die gebruikt kan worden voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Als eerste moet de vraag naar energie (elektriciteit en warmte) beperkt worden, dit gebeurt door energiebesparing. De energie die toch nodig is kan het best opgewekt worden door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Het resterende energieverbruik dient zo efficiënt mogelijk te worden opgewekt. Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat de totale energievraag voor het grootste gedeelte bestaat uit warmte.

 

Duurzame energiebronnen

Zwaartekracht, kernfusie in de zon en het radioactief verval in de aardkorst zijn de drie belangrijkste oneindige processen die zorgen voor allerlei duurzame energievormen op aarde. Uit deze oneindige processen ontstaan diverse duurzame energiebronnen zoals; waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte. Andere mogelijkheden  zijn energie uit afval en biomassa.