Subsidieregelingen en fiscale maatregelen

Duurzame energiesystemen kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de, door de maatschappij zo gewenste, energiebesparing. Hoewel de initiële investering in een duurzaam energiesysteem hoger is dan
die van een conventionele installatie, kunnen hier een aantal aantrekkelijke pluspunten tegenover worden gesteld.

Hieronder staan enkele mogelijke voordelen weergegeven (behoudens voortijdige beëindiging en accountantscontrole);

Energiebedrijven:

Gebruikers van stroom en aardgas moeten energiebelasting (EB) aan het energiebedrijf betalen. De energiebedrijven dragen deze EB af aan de overheid en die stimuleert het gebruik van duurzame energiesystemen door een deel van dit geld beschikbaar te stellen om de rentabiliteit van een energiezuinig project te verbeteren.

Er zijn aantrekkelijke fiscale regelingen, o.a.:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE):

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u alles lezen over deze regeling. Bij aanschaf van een warmtepompboiler en/of warmtepomp komt u nu in aanmerking voor subsidie. Zie link:http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Energie Investeringsaftrek (EIA):

Een eenmalige korting op de verschuldigde vennootschapsbelasting. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de jaarinvestering en de netto-winst. Onder de EIA regeling behoeft over 41,5 % van de investering in energiezuinige bedrijfsmiddelen geen vennootschapsbelasting te worden betaald.

Regeling willekeurige afschrijving (VAMIL):

De VAMIL-regeling biedt ondernemers direct financieel voordeel en maakt investeren in milieu-vriendelijke bedrijfsmiddelen belastingtechnisch een stuk aantrekkelijker. Deze bedrijfsmiddelen kunnen willekeurig worden afgeschreven, waardoor een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat.
De ministeries van VROM en Financiën willen zo de marktintroductie van bedrijfsmiddelen, die
in het belang zijn van een duurzaam leefmilieu en een doelmatig gebruik van energie, stimuleren.

Groenfinanciering:

De bedoeling van deze financiering is dat bedrijven eerder investeren in energiebesparende apparatuur en voorzieningen. Het voordeel van deze financiering is dat er een lagere rente verleend wordt, dan op een normale lening bij een bank zou gelden. De financiering moet wel binnen een periode van 10 jaar worden terugverdiend.


Vanzelfsprekend kunnen de bovengenoemde voordelen alleen verkregen worden als aan meerdere voorwaarden wordt voldaan. Voor het volledige eisenpakket kunt u contact met ons opnemen of met de uitvoerende instantie.